В пет филиала на ЦСМП – Благоевград са доставени и пуснати в експлоатация дизелови агрегати

ЦСМП - Благоевград, партньор по проекта "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони“, финансиран по  "Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция - България 2014 - 2020“ получи нови 5 бр. дизелови агрегати.

Генераторите са доставени и пуснати в експлоатация в 5 от филиалите на ЦСМП - Благоевград ( ФСМП - Симитли, ФСМП - Кресна, ФСМП - Якоруда, ФСМП - Банско и ФСМП – Разлог) в изпълнение на дейностите по Работен пакет 3 „Доставка на оборудване за първична и спешна медицинска помощ в трансгранични райони“ по проекта.

Новите дизелови агрегати ще гарантират сигурността на електрозахранването на филиалите при планова профилактика на електрическата мрежа и при прекъсване на електрическо захранване поради аварии.

   

С инвестицията се осигуряват нормални условия за работа на медицинските екипи при оказване на медицинска помощ на спешни пациенти с медицинската апаратура, компютърните системи за приемане и предаване на повиквания от телефон 112 и комуникациите между филиалите и Районна координационна централа /РКЦ/ - Благоевград.

Основната цел с доставката на дизеловите агрегати за резервно електрозахранване във ФСМП - Симитли, Кресна, Якоруда, Банско и Разлог е да се подобри достъпността и качеството на медицинските услуги на населението в райони с ограничен достъп и уязвимите групи от населението, да се увеличи капацитета и ефективността на системата на първичната помощ за по-добро териториално и социално покритие при лишени от висококачествени здравни услуги и изолирани общности (райони).