Уведомление за поверителност на лични данни в ЦСМП-Благоевград

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – БЛАГОЕВГРАД
2700 ГР. Благоевград, ул. „Братя Миладинови” № 21, тел./факс 073 88 69 54

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ЦСМП-Благоевград  е със седалище и адрес на управление в гр. Благоевград, ул. ”Братя Миладинови” №21, с Булстат 101045985, Вие можете да установите контакт с администратора на горепосочения адрес или на ел. поща: csmp_bl@abv.bg.

1. ЦСМП - Благоевград е администратор на лични данни съгласно българското и европейско законодателство. 

2. ЦСМП - Благоевград като администратор на лични данни определя целите и средствата за обработване на личните данни и отговорно отговаря за съхранението и използването на личните данни на хартиен и магнитен носител. 

3. ЦСМП– Благоевград обработва следните категории:

 • лични данни: име, адрес, телефонен номер, електронен адрес, дата и място на раждане, пол, месторабота, семейно положение и деца (в определени случаи: лични данни на съпруг/съпруга и други близки), информация за банкови сметки, информация за трудов и професионален опит, членство в професионални и съсловни организации, образование, придобита допълнителна квалификация/научна степен, сертификати и други документи, удостоверяващи знания и умения, длъжност, информация за подбор, атестационна информация, информация относно трудовата дисциплина, снимка, както и друга информация, получена по електронен път.
 • специални категории лични данни: данни за здравословното състояние, генетични данни и други, в зависимост от нормативните изисквания към дейността на лечебното заведение и неговите легитимни интереси.

4. ЦСМП – Благоевград ще обработва личните Ви данни за следните допустими от закона цели,без необходимост от изрично съгласие : 

 • осъществяване на спешна медицинска помощ по отношение на пациенти; сключване и изпълнение на договори / в т.ч. трудови , граждански , по реда на ЗОП и др.п./;
 • за спазване на нормативно установени задължения , приложими към администратора на лични данни и идентифицирането ви като пациент, служител , клиент или доставчик и във всички останали случаи с необходимост от изричното Ви съгласие/изразено чрез декларация/. 

5. ЦСМП-Благоевград може да предостави лични данни на трети лица, когато това се изисква по закон, когато това е необходимо за изпълнение на нормативно вменени задължения, или когато е в интерес на здравето на субекта на данните. Такива трети лица са Министерство на здравеопазването, РЗИ, медицински специалисти – консултанти, НАП, НОИ, Сметна палата, ГД „Инспекция по труда”, застрахователи и други, с оглед техните правомощия и компетентност. ЦСМП-Благоевград изисква от всички трети лица да уважават сигурността на данните и да спазват законодателството по защита на данните. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство. ЦСМП - Благоевград осигурява подходящите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни.

6. ЦСМП-Благоевград съхранява лични данни за периода, за който са необходими, за да бъдат изпълнени целите, за които са събрани, включително за да се спазят нормативните изисквания в областта на здравеопазването, данъчната система, трудовото право, осигурителното право, счетоводните стандарти и други. За да определи подходящия период на съхранение, ЦСМП - Благоевград взема предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск за вреди вследствие на неоторизирана употреба или предоставяне на данните и целите, за които ги обработва. Достъп до данните имат строго определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения.

7. С настоящото Ви уведомяваме ,че имате следните права по отношение на Вашите лични данни:

 • Право на достъп до собствените си лични данни; 
 • Право на информираност (във връзка с обработването на личните данни от администратора); 
 • Право на коригиране (ако данните са неточни); 
 • Право на изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“); 
 • Право на ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни; 
 • Право на преносимост на личните данни между отделните администратори; Право на възражение спрямо обработването на негови лични данни; 
 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен; 
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени. 

При подаването на искане от Ваша страна за упражняване на някое от правата по-горе, ще Ви бъде поискано да се идентифицирате – чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други методи и средства за идентификация. Личните данни ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

Имате право да подадете жалба по всяко време до българския орган по защита на личните данни - Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф.Цветан Лазаров” № 2; електронна поща: kzld@cpdp.bg; интернет страница: www.cpdp.bg.

За ЦСМП-Благоевград защитата на неприкосновеността на личния Ви живот и сигурността на личната Ви информация са основен приоритет.

Настоящото уведомление е част от  Правилата за начина на на обработване на лични данни в ЦСМП- Благоевград.