Достъп до обществена информация

Всеки гражданин, или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в ЦСМП - Благоевград. 

Искането за информация може да бъде направено чрез писмено заявление или чрез устно запитване. 

Писмените заявления за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация в деловодството на ЦСМП - Благоевград  всеки работен ден от 8.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа.

За да бъде разгледано направеното заявление, следва да съдържа следната информация: 

  1. Трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя; 
  2. Описание на исканата информация; 
  3. Предпочитаната форма за лредоставяване на достъп до исканата информация; 
  4. Адреса за кореспонденция на заявителя.       

Нормативи за разходите по предоставяне на обществена информация: определени със Заповед № ЗМФ-1472/10.29.11.2011 г. на министъра на финансите. 

Телефон за справки : 073 / 88 69 54

Прикачени документи
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за предоставяне на достъп до обществена информация по закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ на ЦСМП-Благоевград
Заявление за предоставяне на достъп до обществена информция
Решение /за предоставяне/
Решение /за отказ/

Информация за прилагането на закона за достъп до обществена информация
Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация