Конкурс за заемане на длъжностите "Завеждащ ФСМП – Петрич" и "Главна медицинска сестра"

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – БЛАГОЕВГРАД
Гр. Благоевград, ул. „Братя Миладинови” № 21, тел. 073/886954
 

ОБЯВЯВА

 

Конкурс за заемане на длъжностите "Завеждащ ФСМП – Петрич" и  "Главна медицинска сестра" обявен на основание чл. 90  от КТ и Заповед 302/08.12.2016г.
І.Конкурсът е  за заемане на следните конкурсни длъжности в ЦСМП – Благоевград:
1. За длъжността "Завеждащ ФСМП – Петрич"
2. За длъжността "Главна медицинска сестра в ЦСМП-Благоевград"
II. Начин на провеждане на конкурса:
1.Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
2.Защита от кандидата на  определена тема:
   - за "Завеждащ ФСМП – Петрич" - "Концепция за управлине на ФСМП- Петрич"
   - за "Главна медицинска сестра" - "Основни насоки за подобряване качеството и организацията на здравните грижи в ЦСМП- Благоевград."
3. Събеседване.
ІІІ. Изисквания към кандидатите за длъжността "Завеждащ ФСМП – Петрич":
1. Да притежават диплом за завършено медицинско образование "магистър" по медицина.
2. Да има придобита специалност.
3. Да имат не по-малко от 5/пет/години общ медицински стаж като лекар.
IV. Изисквания към кандидатите за длъжността "Главна медицинска сестра":
1. Да притежават ОКС “бакалавър” или “магистър” по специалността "Управление на здравни грижи".
2. Да имат не по-малко от 5 години общ медицински стаж.
V.  В срок до 13.01.2017 г. кандидатите за  длъжността "Завеждащ ФСМП – Петрич" да представят следните документи:
1. Заявление за участие в конкурс – в свободен текст.
2. Диплома  за завършено   медицинско образование /заверено от кандидата копие «вярно с оригинала»/
3. Диплома за придобита специалност/заверено от кандидата копие «вярно с оригинала»/
4. Удостоверение за трудов стаж или други доказателства, от които се установява трудовия стаж. /оригинал или в заверено от кандидата копие «вярно с оригинала»/
5. Автобиография, съдържаща данни за връзка с кандидата / имейл, телефон, адрес/
При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
VІ. В срок до 13.01.2017 г. кандидатите за  длъжността“Главна медицинска сестра”  да представят следните документи:
1. Заявление за участие в конкурс – в свободен текст.
2. Диплома  за завършено   медицинско образование /заверено от кандидата копие «вярно с оригинала»/
3. Диплома за завършено образование "Управление на здравни грижи"/заверено от кандидата копие «вярно с оригинала»/
4. Удостоверение за трудов стаж или други доказателства, от които се установява трудовия стаж. /оригинал или в заверено от кандидата копие «вярно с оригинала»/
5. Автобиография, съдържаща данни за връзка с кандидата / имейл, телефон, адрес/
При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
VІІ. Място и  срок за подаване  на документите, както следва:
1. Заявлението за участие  в конкурса за длъжността «Завеждащ ФСМП-Петрич» заедно с други документи се подават в запечатан непрозрачен плик, върху който  кандидатите  изписват  трите си имена,  адрес и телефон  за контакти.
2. Заявлението за участие  в конкурса за длъжността «Главна медицинска сестра» заедно с други документи, се подават в  запечатан непрозрачен  плик, върху  който  кандидатите  изписват  трите си имена,  адрес и телефон  за контакти.
3. Пликовете се подават в Администрацията на ЦСМП при техн.сътрудник .
VІІІ.  Място и  срок за получаване  на информация за конкурса:
Кандидатите  могат да получават  информация за конкуса от служител "Човешки ресурси" на ЦСМП-Благоевград всеки работен ден до 13.01.2017г. от 8.00 часа до 16.00 часа или на телефон  073/886954
Съобщенията във връзка с конкурса ще се обяват на електронната страница на ЦСМП - Благоевград