Предварителен подбор за заемане на длъжността "ЛЕКАР" във ФСМП- Благоевград, ФСМП- Разлог и ФСМП- Гоце Делчев

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – БЛАГОЕВГРАД
Гр. Благоевград, ул. „Братя Миладинови” № 21, тел. 073/886954

 

ОБЯВЯВА

Предварителен подбор за заемане на длъжността "ЛЕКАР"
във ФСМП- Благоевград, ФСМП- Разлог и ФСМП- Гоце Делчев

 

Изисквания за заеманата длъжност:
- Завършено висше медицинско образование /”магистър” по медицина/, без специалност или с една или повече признати медицински специалности. Лекари без специалност се назначават за срок от 1 година;
- Практически познания и опит в оказване на СМП;
- Компютърна грамотност;
- Членство в БЛС;
- Умения за работа със специализирана медицинска апаратура.
Подборът ще се проведе на два етапа:
Първи етап: допускане до участие чрез проверка на подадените документи;
Втори етап: провеждане на интервю и практически изпит с допуснатите кандидати;
Необходими документи
- писмено заявление по образец за участие в предварителният подбор към което се прилагат :
• автобиография и формуляр за кандидатстване по образец;
• декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
• нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование
• документи, удостоверяващи професионален опит / заверено копие от трудова или осигурителна книжка/;
• удостоверение от БЛС издадено до една седмица преди подаване на документите за участие в предварителният подбор;
При подаване на документите на кандидатите ще бъде предоставена длъжностна характеристика.
Документите се приемат в Администрацията на ЦСМП – Благоевград от техн. сътрудник до 17.04.2015 г.
Инервюто и практическият изпит с допуснатите кандидати ще се проведе на 21.04.2015г. в 15.00 ч. в сградата на Адиминистрациата.
Необходими документи - свали файл