ЦСМП – Благоевград получи 12 бр. компютърни системи по проект "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони", финансиран по "Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020

ЦСМП – Благоевград  получи 12 бр. компютърни системи с операционен софтуер по Работен пакет 3, Дейност 3.3.5 /WP 3, D 3.3.5/ по проект "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони" (Health Care Centre), финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A "Гърция-България 2014-2020", съгласно договорза финансиране № B2.9а.07/10.10.2017 г. 

Компютърните системи с операционен софтуер са предоставени за ползване от филиалите на ЦСМП – Благоевград. 
Осигуряването на нови компютърни системи с операционен софтуер във всички филиали на ЦСМП в областта ще подобри информационната свързаност и комуникациите между филиалите и РКЦ и АСС. 

 

По този начин бързо и своевременно ще се предоставя информация, указания, алгоритми и обучителни материали. 
Това от своя стана ще повиши готовността за интегриран подход за спешна медицинска помощ за реагиране при бедствия и аварии на територията на Благоевградска област и ще подобри взаимодействието на екипите в извънредни и кризисниситуации.

Внедряването на новите компютърните системи значително ще подобри  организацията на работана работещите в ЦСМП - Благоевград.