24 служители и медицински специалисти на ЦСМП – Благоевград взеха участие в два обучителни модули в болница "Папагеоргиу" в гр. Солун, Р. Гърция,

по проект "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони", финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020

В изпълнение на Дейности 4.3.1, 4.3.2 и 4.3.3 на Работен пакет 4 "Сътрудничество между здравните власти с оглед повишаване на качеството и ефективността на първичната здравна грижа за жителите на най-нуждаещите се райони“ на проект "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони“, в който ЦСМП – Благоевград е партньор беше проведено обучение по темите "Планове и протоколи за реагиране при извънредни ситуации“ и "Телемедицина“ в болница "Папагеоргиу" в гр. Солун, Р.Гърция в периода юни-юли 2019 г.

Общо 24 служители и медицински специалисти от кадровия ресурс на ЦСМП – Благоевград взеха участие и в двата обучителни модули проведени в болница "Папагеоргиу“ в гр. Солун, Р. Гърция, която е партньор в проекта.

 

Проведеното обучение е с цел да се акцентира върху потребностите и мерките, които да бъдат предприети за подобряване на предоставянето на здравни услуги в зоните с ограничен достъп до високоспециализирани медицински дейности в целият трансграничен регион на двете съседни държави чрез провеждане  на 1 обучение на тема "Телемедицина" и 1 обучение на тема “План и протоколи за реагиране при извънредни ситуации".
 

   

 

При възникване на бедствени ситуации на територията на област Благоевград членовете на кризисния щаб, в който участват и представители на ЦСМП - Благоевград трябва да бъдат на мястото на инцидента, с цел оказване на логистична помощ и подкрепа, координиране на медицинските екипи и осъществяване на комуникация с другите служби за спешно реагиране.
 

   

 

Необходимостта от обучение на кадрови ресурс на ЦСМП – Благоевград в болница "ПАПАГЕОРГИУ“ гр. Солун, Гърция произтича от ангажиментите на ръководството на ЦСМП – Благоевград да осъществява по-добре своята дейност, самостоятелно и в сътрудничество с други държавни органи, физически и юридически лица и непрекъснато и постоянно да управлява, организира и координира дейностите по осигуряване на медицинска помощ на граждани на Р. България и чужденци в трансграничния район на страната.