"Избор на изпълнител за осигуряване на логистичната и организационно-техническата подготовка при провеждането на 1 обучение на тема "Телемедицина" за нуждите на ЦСМП-Благоевград"

по проект "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони" (Health Care Centre), № на проекта 1807, финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A "Гърция-България 2014-2020", съгласно договор № B2.9а.07/10.10.2017 г. по Работен пакет 4, Дейности 4.3.2. на проекта." 

Дата на създаване: 
Вт., 11/06/2020 - 11:03
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 
23/06/2020 - 16:00 (дд/мм/гггг - чч:мм)
Прогнозна стойност: 
19500 лв. без ДДС
Документи: 
Дата на качване: 
четвъртък, 11 Юни, 2020 - 11:03
Дата на качване: 
четвъртък, 11 Юни, 2020 - 11:06
Дата на качване: 
четвъртък, 11 Юни, 2020 - 11:06
Дата на качване: 
четвъртък, 11 Юни, 2020 - 11:08
Дата на качване: 
петък, 19 Юни, 2020 - 19:14
Дата на качване: 
вторник, 14 Юли, 2020 - 15:19
Дата на качване: 
вторник, 14 Юли, 2020 - 15:24
Дата на качване: 
четвъртък, 23 Юли, 2020 - 15:49
Дата на качване: 
четвъртък, 30 Юли, 2020 - 13:15