Предмет на процедурата: "Сключване на Рамкови споразумения №РД-11-102/25.02.2021 г. по обособена позиция № 1 за лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група D "Дерматологични средства"...

Предмет на процедурата: "Сключване на Рамкови споразумения №РД-11-102/25.02.2021 г. по обособена позиция № 1 за лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група D "Дерматологични средства", анатомо-терапевтична група H "Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини", чрез Електронната система, за нуждите на ЦСМП-Благоевград" 

Цялата информация свързана с проведената от централния орган за покупки процедура е видна на Профила на купувача на Министерството на здравеопазването на следния интернет адрес:

https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ramkovi-sporazumeniy...

Проведената от централния орган за покупки процедура е достъпна също така и в меню "Архив", подменю "Процедури по сключване на рамкови споразумения" на Електронната система

Дата на създаване: 
Пон., 08/03/2021 - 14:05
Документи: 
Дата на качване: 
вторник, 9 Март, 2021 - 08:38
Дата на качване: 
вторник, 9 Март, 2021 - 08:38
Дата на качване: 
вторник, 9 Март, 2021 - 08:46
Дата на качване: 
четвъртък, 25 Март, 2021 - 09:13
Дата на качване: 
петък, 9 Април, 2021 - 09:27
Дата на качване: 
петък, 9 Април, 2021 - 09:33
Дата на качване: 
петък, 9 Април, 2021 - 09:38
Дата на качване: 
петък, 9 Април, 2021 - 09:44
Дата на качване: 
петък, 9 Април, 2021 - 09:47
Дата на качване: 
четвъртък, 29 Април, 2021 - 09:39