Предмет на процедурата: "Сключване на Рамкови споразумения №РД-11-110/01.03.2021 г. по обособена позиция № 2 за лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група N "Нервна система"..

Предмет на процедурата: "Сключване на Рамкови споразумения №РД-11-110/01.03.2021 г. по обособена позиция № 2 за лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група N "Нервна система", анатомо-терапевтична група R "Дихателна система", анатомо-терапевтична група P "Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти", анатомо-терапевтична група S "Сензорни органи" и анатомо-терапевтична група V "Разни"

Цялата информация свързана с проведената от централния орган за покупки процедура е видна на Профила на купувача на Министерството на здравеопазването на следния интернет адрес:

https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ramkovi-sporazumeniy...

Проведената от централния орган за покупки процедура е достъпна също така и в меню "Архив", подменю "Процедури по сключване на рамкови споразумения" на Електронната система

Дата на създаване: 
Вт., 09/03/2021 - 08:55
Документи: 
Дата на качване: 
вторник, 9 Март, 2021 - 08:55
Дата на качване: 
вторник, 9 Март, 2021 - 08:58
Дата на качване: 
вторник, 9 Март, 2021 - 09:00
Дата на качване: 
вторник, 9 Март, 2021 - 09:00
Дата на качване: 
четвъртък, 25 Март, 2021 - 09:15
Дата на качване: 
петък, 9 Април, 2021 - 09:58
Дата на качване: 
петък, 9 Април, 2021 - 10:02
Дата на качване: 
петък, 9 Април, 2021 - 10:04
Дата на качване: 
петък, 9 Април, 2021 - 10:07
Дата на качване: 
петък, 9 Април, 2021 - 10:09