"Избор на изпълнител за осигуряване на логистичната и организационно-техническата подготовка при провеждането на 1 обучение на тема "Телемедицина" и 1 обучение на тема "План и протоколи за реагиране при извънредни ситуации" за нуждите на ЦСМП-Благоевград"

по проект "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони" (Health Care Centre), № на проекта 1807 финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A "Гърция-България 2014-2020", съгласно договор № B2.9а.07/10.10.2017 г. по Работен пакет 4, Дейности 4.3.1., 4.3.2. и 4.3.3 на проекта.

Дата на създаване: 
Вт., 19/03/2019 - 13:48
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 
02/04/2019 - 15:30 (дд/мм/гггг - чч:мм)
Прогнозна стойност: 
43980 лв. без ДДС
Документи: 
Дата на качване: 
вторник, 19 Март, 2019 - 13:58
Дата на качване: 
вторник, 19 Март, 2019 - 13:59
Дата на качване: 
вторник, 19 Март, 2019 - 14:00
Дата на качване: 
вторник, 19 Март, 2019 - 14:00
Дата на качване: 
сряда, 3 Април, 2019 - 18:01
Дата на качване: 
сряда, 3 Април, 2019 - 18:02
Дата на качване: 
понеделник, 15 Април, 2019 - 10:51
Дата на качване: 
четвъртък, 18 Април, 2019 - 12:38
Дата на качване: 
четвъртък, 18 Април, 2019 - 12:38