Процедура по вътрешен конкурентен избор на основание чл.82, ал.4 от ЗОП за сключване на договори за доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Благоевград

Предмет на процедурата: "Сключване на Рамкови споразумения № РД-11-270/22.06.2020 г. и № РД-11-277/24.06.2020 г. за периода 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г. чрез Електронната система, за закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Благоевград" 

Цялата информация свързана с проведената от централния орган за покупки процедура е видна на Профила на купувача на Министерството на здравеопазването на следния интернет адрес:

https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ramkovi-sporazumeniy...

Проведената от централния орган за покупки процедура е достъпна също така и в меню "Архив", подменю "Процедури по сключване на рамкови споразумения" на Електронната система
 

Дата на създаване: 
Вт., 23/07/2020 - 10:38
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 
05/08/2020 - 16:00 (дд/мм/гггг - чч:мм)
Документи: 
Дата на качване: 
четвъртък, 23 Юли, 2020 - 10:45
Дата на качване: 
четвъртък, 23 Юли, 2020 - 10:46
Дата на качване: 
четвъртък, 23 Юли, 2020 - 10:49
Дата на качване: 
вторник, 11 Август, 2020 - 09:55
Дата на качване: 
понеделник, 17 Август, 2020 - 10:17
Дата на качване: 
понеделник, 17 Август, 2020 - 10:18
Дата на качване: 
понеделник, 17 Август, 2020 - 10:19
Дата на качване: 
понеделник, 17 Август, 2020 - 10:19
Дата на качване: 
понеделник, 31 Август, 2020 - 14:50
Дата на качване: 
сряда, 2 Септември, 2020 - 16:12